• صداوسيما به عنوان گسترده ترين و فراگيرترين رسانه ارتباطي، همانند دانشگاهي است كه در گسترش آگاهي و رشد جامعه در زمينه هاي گوناگون فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي نقش به سزايي دارد. با اين حال، ترديدي نيست تحقق اين امر تنها با بهره گيري نظام مند از فرهيختگان آگاه و توانا، در كنار برنامه سازان و هنرمندان متعهد امكان پذير است تا با سمت دهي مؤثر و كارآمد برنامه ها و انتقال رساترين پيام در بهترين قالب به مخاطب، در راستاي مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه تلاش كنند.
  براي تأمين اين نياز، مديريت بانك اطلاعات كارشناسان، مشاوران و پژوهشگران علوم اسلامي - انساني در مركز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما شكل گرفت.
   
  اهداف
  1.شناسايي كارشناسان، مشاوران و پژوهشگران علوم اسلامي - انساني؛
  2.ايجاد زمينه هاي لازم براي به كارگيري نظام مند و بهينه اين افراد در برنامه هاي رسانه؛
  3.طبقه بندي كارشناسان براساس نياز رسانه (نوع برنامه، نوع شبكه، نوع رسانه و...)؛
  4.پيش گيري از استفاده افراد غير متخصص در برنامه هاي صداوسيما،
  5.ايجاد زمينه لازم براي آشنايي كارشناسان با مقتضيات رسانه و ايجاد انگيزه براي مشاركت آن ها در برنامه هاي صداوسيما؛
  6.پاسخ گويي به نياز واحدهاي برنامه ساز و مديران سازمان به كارشناسان علوم اسلامي - انساني.
   
  تعريف ها:
  كارشناس: به افرادي گفته مي شود كه در برنامه هاي راديويي و تلويزيوني به صورت مستقيم حضور مي يابند و با مخاطب رودررو هستند.
  مشاور: به افرادي گفته مي شود كه در برنامه، حضور ندارند و به طور مستقيم با مخاطب رودررو نيستند، ولي مديريت علمي برنامه و نظارت محتوايي آن را بر عهده دارند.
  پژوهشگر: به افرادي گفته مي شود كه سامان دهي پشتوانه علمي برنامه را بر عهده داشته و ره آورد كارشان به صورت نوشتاري در اختيار برنامه سازان قرار مي گيرد.
  مجري كارشناس: به افرادي گفته مي شود كه علاوه بر قابليت علمي جهت كارشناس بودن، مي توانند در يك ميزگرد علمي مجري باشند.
  درجه 1 به افرادي گفته مي شود كه در برنامه هاي زنده شبكه هاي سراسري مي توانند حضور يابند.
  درجه 2 به افرادي گفته مي شود كه در برنامه هاي توليدي شبكه هاي سراسري (برنامه اي كه زمان ضبط و پخش متفاوت است) مي توانند حاضر شوند.
  درجه 3 به افرادي گفته مي شود كه مي توانند در برنامه هاي توليدي و زنده شبكه هاي استاني حاضر شوند.
  در اين بانك، كارشناسان بر اساس تخصص هاي كلي زير طبقه بندي مي شوند (هر تخصص كلي، به تعدادي گرايش جزئي تقسيم بندي شده است):
  تفسير و علوم قرآني، كلام و عقايد، علوم حديث، فقه و اصول، اخلاق، عرفان، اديان و فرق و مذاهب، علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايي، علوم اجتماعي، روان شناسي، ارتباطات، اقتصاد، حقوق، علوم سياسي، تاريخ، فلسفه و منطق، زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عرب، هنر، رسانه، فرهنگ، مديريت، ديگر تخصص ها.